QUE SÓN LES FRANGES TALLAFOCS

Les franges tallafocs són un sistema de protecció dissenyat per evitar la propagació de l’incendi entre naus o altres edificis adjacents separades per una mitgera en la coberta. Estan situades per sota de la coberta, d’1 metre d’ample i que justifiqui la resistència al foc requerida en cada cas.

franjas cortafuegos

ON S’APLICA I COM ES REALITZA

Les franges tallafocs es col·loquen en:

  • Fixada en una estructura metàl·lica autoportant.

COM ES REALITZA

Es col·loca una estructura d’acer galvanitzat, la qual va subjectada al mur suporti a la qual se li cargola per sota les plaques necessàries depenent de la resistència ( EI ) al foc que necessiti la construcció.

Existeixen diverses solucions, els utilitzats per nosaltres són majoritàriament els següents:

Panell de llana de roca

Aquest tipus de franja és compon d’estructures d’acer galvanitzades autoportants més la col·locació de malla Nervometal i posteriorment la projecció de morter de llana de roca.

Panell de cartró-guix

Aquests panells tenen el mateix mètode de col·locació que l’anterior. Però no porten la col·locació de la malla Nervometal. És a dir les plaques van subjectes directament a l’estructura autoportant i cargolats degudament.

Morter de perlita amb aplicació en malla Nervometal o Morter ignífugo en base llana de roca

Aquestes franges tallafocs estan formades amb morter ignífug projectat. Però en aquestes franges es realitza prèvia col·locació de perfilaria autoportant, col·locació de malla Nervometal i posteriorment la projecció triada per a la seva major eficàcia

Prèviament hi ha hagut la col·locació de malla Nervometal cargolada sobre estructura galvanitzada i homologada.

Totes elles amb les seves homologacions, certificats i assajos nacionals corresponents.

El sistema està assajat sota norma UNE-EN 1363-1:2000