PROTECCIÓ IGNÍFUGA AMB SEGELLAT DE PENETRACIÓ

En gairebé tots els edificis, estructures i/o construccions, trobem diversos elements compartimentadores que són travessats per les instal·lacions (gas, aigua, elèctriques, telefonia,…), generant un possible pas a través del buit que pot arribar a facilitar la propagació d’un possible incendi.

Per aquest motiu s’ha de prendre especial atenció a tractar i segellar aquests buits amb les solucions necessàries per a cadascun d’això. Per això també treballem el segellat de penetració.

  • Revestiment: segellat de tot tipus d’instal·lacions a través de mur, envans, franges tallafocs, sostres i forjats.
  • Morter: segellat de tot tipus d’instal·lacions amb alta resistència mecànica.
  • Cables: protecció de safates de cables per mantenir la seva continuïtat elèctrica.
  • Collets: segellat de buits de pas de canonades combustibles en parets i sostres.
  • Coixinets intumescentes: segellat de buits de pas d’instal·lacions on es requereixin una fàcil i freqüent reinstal·lació.
  • Masilla i silicona: sistema de segellat de juntes de dilatació o de trobada on es requereixi un moviment alt de les juntes. Aplicació interior i exterior.

També té un altre que el sistema de segellat de juntes de dilatació o de trobada amb nul o poc moviment. Aplicació interior

  • Escuma selladora: especial per a juntes i segellat de petits buits, fins i tot d’aquells amb el seu accés difícil.
  • Maniguet: segellat canonades de PVC en suports irregulars.
sellegat de penetració